มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ได้จัดทำการจัดการความรู้​ ซึ่งประกอบไปด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้

  

ประเด็นที่ 1 แนวทางการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการฐานข้อมูล TCI

 

 

 

ssk03.jpg

 

 

 

 

ประเด็นที่ 2 แนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา

ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

ssk04.jpg

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found